IZA MOA NAMASKAR ?

Namaskar dia sehatra iray natokana ho an'ny Fampivelarana ny maha-olona amin'ny lafiny rehetra : ara-batana, ara-tsaina ary ara-panahy.

Ny antom-pisianay dia ny fizaràna fahalalàna oniversaly mba ahafahan'ny olombelona tsirairay avy mandrindra ny fiainany.

Izany fizaràna fahalalàna izany dia tanterahanay amin'ny alalan'ny sokajin'asa na (activité principale) voalohany ataonay dia ny famakiana, fivarotana sy findramana boky ho an'ny mpikambana ato aminay.

Nosokajiana ho  Taranja na "Thèmes" ny boky miranty ato amin'i Namaskar :

  1. ny boky mikasika ny Développement Personnel, ny Spiritualité, ny Psychologie pratique, Science de la vie, sns... dia tafidtra ao amin'ny sokajy "SCIENCES HUMAINES".
  2. ny boky mitantara ny "Nouvelles Sciences" sy ny "Mystères et investigations" dia ao anaty sokajy atao hoe: "SCIENCE ET CONNAISSANCE".
  3. ny boky miresaka momba ny "Medecines Naturelles", "Santé pratique", "Bioenergetique" kosa dia ao anaty sokajy "BIEN - ETRE".

Mba ahafahan'ny mpikambana mampiasa bebe kokoa ireo boky ireo dia mampiantrano " Cours de Sciences Humaines et Psychiques Appliquées"  ihany koa izahay. 

Efa misy ihany koa ny taranja manokana natokana ho an'ny mpanoratra malagasy izay mizara ny fikarohany mikasika ny fahalalàna nenti-paharazana izay misy fifandraisany amin'ny fahalalàna oniversaly maneran-tany. Nanomboka ny Desambra 2016 lasa teo dia efa namoaka boky mikasika izany i Namaskar  izay hitanao ato amin'ny trano famakiana sy fivarotam-boky ary any amin'ireo trano fivartam-boky izay miara-miasa aminay ihany koa. 

Misy ihany koa Fihaonana isaky ny Asabotsy faha-3 isam-bolana izay ataonay mba ahafahana mandalina sy mampihatra ny boky sy ny fianarana izay atao ato aminay.

Ankoatr'izay dia rehefa miditra ho mpikambana ianao dia mahazo Newsletter amin'ny alalan'ny "mail" isam-bolana izay ampitainay ny zava-baovao misy ato amin'ny Namaskar.

Marihana etoana fa Namaskar dia tafiditra ao amin'ny sampana  koltoralin'i  Madagascar Explorer, tsy manao politika ary tsy  antokom-pinoana ihany koa. 


lienfr lienfr