FOMBA FIDIRANA HO MPIKAMBANA

Ireo mpikambana ao amin’ny Namaskar dia afaka mividy, mamaky ary mindrana ny boky miranty ao.

Toy izao ny sara-pisoratana anarana ho mpikambana :

  • 18 – 25 taona : 3000 Ar isan-taona.

  • 26 – 54 taona : 4500 Ar isan-taona.

  • 55 taona miakatra : 3000 Ar isan-taona.

Marihana etoana fa havaozina isan-taona ny fisoratana anarana ho mpikambana. 

Mahazo karatra ianao ao aorian'ny fidirana ho mpikambana.

HO AN’IREO MPIKAMBANA IZAY TE-HAMAKY AO AN-TOERANA

Misy fandraisana anjara 500 ariary aloanao isan’andro isaky ny boky. Ahafahan’ny rehetra manararaotra ny fampirantiana ny boky ato amin’ny Namaskar dia iangaviana isika mpikambana mpamaky mba hanaja ny boky, mba tsy hitondra ny boky mivoaka ny trano famakiam-boky ary mba hamerina izany eny amin’ny toerany alohan’ ny hialàna ao amin'ny trano famakiam-boky.

 

HO AN’ IREO MPIKAMBANA IZAY TE-HINDRANA NY BOKY

Ireto misy fepetra vitsivitsy mifanaraka amin’izany :
- Afaka mindrana boky iray na roa eo noho eo. Rehefa tafaverina ireo boky nindramina vao afaka mindrana boky vaovao indray
- Ny faharetan’ny findramana dia roa herinandro / 14 andro katroka ; vokatr’izany ny boky nindramina dia tokony tafaverina fara-fahatarany ny faha - 15 andro
- Toy izao ny saran’ny findramana boky :
1 > 6 andro = Ariary 1.000 / andro
7 andro = Ariary 5.000
8 > 13 andro = Ariary 5.000 ho an’ny 7 andro voalohany ary miampy 1.000 isaky ny andro ambiny
14 andro = Ariary 10.000
- Ny vola arotsaka ho an’ireo boky izay amin’ny vidiny avy any ivelany dia havadika amin'i  Ariary manaraka ny sandam-bolan’ny banky isan’andro.

 ANTOKA APETRAKA ISAKY NY MINDRANA BOKY : Misy antoka mifanaraka amin’ny vidin’ny boky angatahana ary averina amin’ny fiafaran’ny findramana. Raha toa ka mihoatran’ny fe-potoana roa herinandro dia tsy afaka averina ny antoka efa napetraka sady tsy azo takiana intsony. 

HO AN’ IREO MPIKAMBANA IZAY TE-HIVIDY BOKY


Iangaviana ianareo mpikambana mba hijery matetika ny lisitry ny boky amidy satria miovaova isaky ny boky lafo sy tonga ny lisitra.


Raha te-hiditra mpikambana ianao dia manatòna ny filan-kevitry ny Namaskar ao amin'ny Foibeny 15, lalana Henry Razanatseheno, Andohan'Analakely.

 


lienfr